การทดสอบประจำที่เป็นงานหลักของงานทางโลหิตวิทยาในปัจจุบัน ต้องอาศัยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติช่วยแบ่งเบาภาระงาน  ซึ่งเครื่องจะสามารถรายงานค่าดัชนีเม็ดเลือดแดงออกมาได้ครบทุกค่าภายในเวลา 30 วินาที  ผู้ปฏิบัติการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนรายงานผลออกไป  เรามีการตั้งเกณฑ์ในการรายงานผลหลายๆข้อค่ะ  หนึ่งในนั้นก็คือการดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีมาโตคริต (HCT) ที่มักจะเป็น 3 เท่าของค่าฮีโมโกลบิน(HGB) เสมอๆ  ดังตัวอย่างรายงานผลนี้.....
หากเห็นว่าค่าที่รายงานออกมาเป็นไปตามนี้ ก็สามารถรายงานผลออกไปได้เลย  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ ก็ต้องหาสาเหตุและแก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะ   เช่นสองกรณีนี้ค่ะ.....

กรณี... HCT < 3 HGB  ร่วมกับมี RBC flag ดังตัวอย่างรายงานผลในภาพนี้  ก็ต้องนำเลือดไปทำการทดสอบฮีมาโตคริตด้วยการปั่นและวัดค่า จะได้ค่าที่ถูกต้อง

กรณี...HCT <3HGB แต่ไม่มี RBC flag อื่นๆ ร่วมด้วย ต้องตรวจดูสเมียร์เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพราะอาจพบเม็ดเลือดแดงที่รูปร่างผิดปกติที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

<hr><div align="center">ทั้งสองกรณีนี้ได้จากการสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบในระหว่างการปฏิบัติงานของชาวฮีมาโตหรรษาค่ะ...นี่เป็นหนึ่งในหลายๆบันทึกประสบการณ์ที่พี่เม่ย กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ ค่ะ!</div>