สิงห์ ซึ่งในคำไทยมักจะยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์บกจึงให้เกียรติ์เรียกว่า ราชสีห์ ...เกียรติศัพท์ของราชสีห์มีมากมาย ดังนั้น การแปลความหมายของราศีนี้จึงไม่ยากนัก...

เคยแปลในคัมภีร์บาลีว่า ราชสีห์จะนอนหลับในถ้ำเป็นเวลาเจ็ดวัน หลังจากตื่นขึ้นมา ก็จะตรวจดูสถานที่นอน ถ้ามองเห็นว่าที่นอนของตนมีร่องรอยไม่สวยงามหรือเกิดความสกปรกบางอย่างเกิดขึ้น ราชสีห์ก็จะเศร้าหมองใจด้วยความดำริว่า พญาสัตว์เช่นเรามีกิริยาที่ไม่สมควรยามนอนหลับ แล้วก็จะลงโทษตัวเอง โดยการยอมอดอาหารแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อไปอีกเจ็ดวัน...

ดังนั้น คนในราศีนี้จึงมีความทรนง องอาจ รักเกียรติ ศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างสูงสุด ...นี้เป็นจุดเด่นของคนในราศีนี้ ...

ราชสีห์เป็นสัตว์ที่มีกรงเล็บและคมเขี้ยวเป็นอาวุธ มีกำลังมาก และวิ่งได้เร็ว... สัตว์ที่ใหญ่กว่า เช่น วัว หรือช้าง ราชสีห์ก็สามารถล้มได้...ดังนั้น คนในราสีห์นี้จึงเป็นผู้มีอำนาจ เป็นที่เกรงขามของคนอื่นๆ ในหมู่คณะ...

บางครั้งจุดเด่น เมื่อมองในมุมกลับก็อาจกลายเป็นจุดด้อยได้เช่นกัน ...ดังเช่นมุมมองของ มาเคียวเวลลี ( Machiavelli บิดาแห่งปรัชญาการเมืองสมัยใหม่) บอกว่า ผู้ปกครองต้องมีความเป็นอยู่ทำนองเดียวกับราชสีห์ผสมกับสุนัขจิ้งจอก นั่นคือ สามารถทำให้เป็นที่เกรงขามต่อคนอื่นๆ หรือขู่คนอื่นได้ เช่นเดียวกับราชสีห์... และจะต้องฉลาดเจ้าเล่ห์ รู้เท่าทัน ไม่เสียรู้ผู้อื่นเหมือนสุนัขจิ้งจอก (เพราะสุนัขจิ้งจอกไม่ติดบ่วง แต่ราชสีห์ติดบ่วง) ...นั่นคือ คนในราศีนี้บางครั้งก็อาจโง่ เสียรู้ผู้อื่นได้ง่ายๆ ทำนองเดียวกับสุนัขจิ้งจอก....

อนึ่ง ใน หิโตปเทศ ก็ได้เปรียบเทียบไว้ว่าสุนัขจิ้งจอกฉลาดกว่าราชสีห์ ดังโศลกตอนหนึ่งว่า

...ผู้ใดมีปัญญา ผู้นั้นมีกำลัง กำลังของผู้ไร้ปัญญาจะมีอำนาจแต่ที่ไหน ดูเอาเถิด ราชสีห์ผู้ประมาทมัวเมาแล้ว ยังถูกสุนัขจิ้งจอกสังหารเสียได้...

สรุปว่า คนในราศีนี้ รักเกียรติยศ มีอำนาจ แต่ค่อนข้างถูกหลอกได้ง่าย...ทำนองนี้