ไอคิว   เป็นเรื่องความฉลาดของสติปัญญาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากของพันธุกรรม  เขาว่ากันว่า  ความฉลาดนี้จะได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ แต่ยังสามารถพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง  ตนเองเคยวัดโดยนักศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิทยา  ผลคือ  เป็นบุคคลที่ไอคิวระดับ ปกติปานกลาง   ก็คิดว่าน่าจะจริงนะคะ  เพราะรู้สึกว่าตัวเองคิดซับซ้อนไม่ค่อยจะเป็นเหมือนคนที่เขาฉลาดมากๆ  ดังนั้นดิฉันคงต้องพัฒนาตนเองด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น  ถ้าใครอยากจะลองวัดไอคิวของตนเองลองปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ดูนะคะ  หรือใครจะลองเข้าไปวัดเล่นๆ  (เล่นๆนะคะจะเอาค่าไปอ้างอิงที่อื่นไม่ได้ -  เจ้าของเวปเขาบอกมาคะ)  ที่นี่เลยค่ะ  http://counsel.spu.ac.th/counsel/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid= 18 ส่วนอีคิว   เป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต  ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู  ตนเองก็เคยวัดด้วยตัวเองโดยใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต มีทั้งหมด  9  ด้านได้แก่    การควบคุมตนเอง  การเห็นใจผู้อื่น  การมีแรงจูงใจ  การตัดสินและแก้ไขปัญหา  สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น  ความภูมิใจในตนเอง  ความพอใจในชีวิต  และความสงบสุขในชีวิต   พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีที่ดีกว่าเกณฑ์เล็กน้อยคือ  ความภูมิใจในตัวเอง  ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถหามาวัดได้ไม่ยาก  แต่ความยากก็คือเมื่อทราบว่าเราควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องมากกว่า  สามารถไปทำแบบประเมินอีคิว  ได้ที่  http://www.watpon.com/test/emotional.htm   และ  บุคลิกภาพ ดิฉันยังไม่เคยวัด  แบบที่ถูกต้องตามหลักเคยวัดแต่ในนิตยสารเท่านั้น  แต่วันนี้ไปค้นคว้ามาไว้แล้ว   เขาว่ากันว่าบุคลิกภาพของเราทุกคน  มีรูปแบบที่ไม่คงเส้นคงวา  แปรเปลี่ยนไปได้ทุกครั้งกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ความแปรปรวนของอารมณ์เหล่านี้ก็ล้วนมีผลมาจากแรงกระตุ้นหรือส่งเร้าภายนอก  การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตามสภาวะอารมณ์เหล่านี้  บ่อยครั้งจึงกลายเป็นบุคลิกที่จำเพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล  (Dr.Victor  Serebriakoff  : หนังสือ  แบบวัดบุคลิกภาพ)