แนวคิดการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

  ติดต่อ

  มาตรา 3 มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร มีกระบวนการจัดการอย่างไร  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในการนี้คณะกรรมการอาจกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เป็นนิติบุคคลจะต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวด้วยก็ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 75016, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-31 14:54:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

กฎหมายนี้วางเป็นกรอบสำหรับผู้ออกนโยบายสำหรับการออกใบอนุญาประเภทที่ 2 และ 3 คะ