ลองดูร่างสมรรถนะเฉพาะของครูวิทยาศาสตร์ดูบ้าง มี 2 สมรรถนะ ว่าใช่ตัวตนที่แท้จริงของครูวิทยาศาสตร์หรือไม่?

สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้
      
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
มีความรอบรู้ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. การมีความรู้ที่ถูกต้อง ลุ่มลึกในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน
3. ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ทักษะในการปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์
6.
ทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

สมรรถนะที่ 2 คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์
     
คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ หมายถึง เป็นบุคคลสนใจใฝ่รู้ ใฝ่หา รอบรู้ มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้
1. มีการแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
2. ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและอธิบายในสิ่งที่เป็นเหตุและผล 3. มีทักษะในการตั้งคำถามให้เกิดกระบวนการคิด
4. เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 

โดยคณะครูวิทยยาศาสตร์ได้นำเสนอแนวความคิดทฤษฏีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคิดแนบท้ายมาด้วย ผมจะนำเสนอในบันทึกฉบับต่อไป