อย่างไหนคือประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล

หลายครั้งที่พบว่าในเชิงนโยบายมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่า … เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ …..และประสิทธิผล………… ซึ่งอาจต้องหันมามองย้อนกลับถึงผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ เข้าใจชัดเจนหรือไม่ว่า ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ที่องค์การต้องการ คืออะไร ต้องทำอย่างไร …… หากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ผิดทิศทางได้

                         จากประสบการณ์ การสอนในหลายๆครั้ง  ปัญหาที่มักพบในห้องเรียนก็คือ อาจารย์ผู้สอน พยายามจะให้ความรู้ในหลักวิชาที่มีความเข้มข้น  โดยแต่ละสาขาวิชาก็มักจะมีศัพท์เฉพาะของตนเอง  ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะต้องเข้าใจ   ประกอบกับกระแสของความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ   ผู้สอนก็เลยพยายามใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ  ประกอบกับศัพท์บัญญัติของวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคย  พอสำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาชีพจะได้เข้าใจ   ในบางครั้ง  ผู้สอนก็คาดหวัง (Expected) ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้มาแล้ว  น่าจะเข้าใจศัพท์วิชาการง่ายๆ  จึงมองข้ามการอธิบายที่มา  หรือ นิยามศัพท์ไป   และในอีกความเชื่อหนึ่งก็เพราะนึกเอา (Assume) ว่า    ผู้เรียนจะมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนมาบ้างแล้ว          อย่างไรก็ตามการมองข้ามการให้ความสำคัญของการอธิบายความหมายของศัพท์วิชาการ   ทำให้เกิดปัญหาในชั้นเรียน  คือผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจ  ไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นทางความคิดได้ เพราะ  ไม่มีความเข้าใจพื้นฐานที่ผู้สอนคาดหวัง   ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสน  ไม่ชัดเจน   ในองค์ความรู้  ซึ่ง   อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  และการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนได้                   ตัวอย่างหนึ่งที่จะหยิบยกขึ้นมานำเสนอ คือ คำว่าประสิทธิภาพ  (Efficiency) และ  ประสิทธิผล” (Effective)  ซึ่งเรามักนำมาใช้ปะปนกันบ่อยครั้ง  เมื่อถามนักศึกษาให้อธิบายคำว่าประสิทธิภาพ หมายถึงอะไร ต้องทำอย่างไร     ประสิทธิผล  หมายถึงอะไร ต้องทำอย่างไร   แล้วทั้งสองคำ  เหมือน  หรือแตกต่างกันอย่างไร  ปรากฏว่าไม่สามารถมีผู้ให้คำตอบได้ชัดเจน   เพราะส่วนใหญ่แล้วแยกแยะความแตกต่างไม่ได้  ผู้เรียน บางคนก็ตอบแบบกำปั้นทุบดินว่า  ต่างกัน  เพราะเขียนไม่เหมือนกัน  จะว่าไปแล้วก็ไม่ผิด  เพราะทั้งสองคำ เขียน คล้ายกัน  คือมีคำว่า ประสิทธิ เหมือนกัน  แต่ ไม่เหมือน กัน เพราะมีความต่างกันตรงที่คำว่า  ภาพ กับ ผล                     ด้วยเหตุที่ว่า ศาสตร์ทางการเรียนบริหารจัดการส่วนใหญ่  ของไทยถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ  ตำราเรียนก็แปลมาจากหนังสือต่างประเทศ  ทำให้มีการตีความตามความคิดของผู้แปล  หลายครั้งหากเราต้องการรู้ความหมายที่แท้จริงของศัพท์บางคำ  ก็ต้องถามว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคำว่าประสิทธิภาพ  แปลมาจาก  Efficiency  หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม หรือการดำเนินงาน   นั่นคือ หากจะวัดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่  มีส่วนประกอบหลายส่วน   หลักๆ คือควรพิจารณากระบวนการดำเนินงานว่า  ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้หรือไม่          1. ความประหยัด  (Economy)  ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดต้นทุน (Cost)   ประหยัดทรัพยากร (Resources)   หรือ   ประหยัดเวลา (Time)          2. ความรวดเร็ว  ทันตามกำหนดเวลา  (Speed) ก็เป็นอีกตัวบ่งชี้ว่าเกิดประสิทธิภาพหรือไม่  เพราะหากการดำเนินงานก่อให้เกิดความประหยัดทรัพยากร แต่ไม่ทันตามกำหนดเวลา ก็ไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพ            3. ความมีคุณภาพ (Quality)  ซึ่งพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (input) หรือวัตถุดิบ ต้องมีการคัดสรรอย่างดี   กระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิต (process)ที่ดี   จนกระทั่งได้ผลผลิต (output)ที่ดี      แม้ว่ากระบวนการดำเนินงานจะประหยัด และรวดเร็ว แล้วจะต้องไม่ทำให้คุณภาพของงานลดลง      หากประหยัด รวดเร็ว แต่คุณภาพงานลดลงก็ไม่ถือว่าเกิดประสิทธิภาพ          ดังนั้น  หากจะพิจารณาในประเด็นของความประสิทธิภาพ  จะต้องพิจารณาในขั้นตอน  หรือกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด ส่วนประสิทธิผล  แปลมาจาก Effective เป็นศัพท์บัญญัติ ทางการบริหารจัดการ  หมายถึงผลสำเร็จ ของงานเป็นไปตามความมุ่งหวัง (purpose) ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมาย     ดังนั้น ในประเด็นของความมีประสิทธิผล  จึงมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ตามที่ตั้งไว้ หรือไม่ ซึ่งมักจะมีตัวชี้วัด (indicator) ที่ชัดเจน                        หลายครั้งที่พบว่าในเชิงนโยบายมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายว่า  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ …..และประสิทธิผล………… ซึ่งอาจต้องหันมามองย้อนกลับถึงผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ  เข้าใจชัดเจนหรือไม่ว่า   ประสิทธิภาพ  และ ประสิทธิผล ที่องค์การต้องการ  คืออะไร  ต้องทำอย่างไร ……  หากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ผิดทิศทางได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “เรื่องของประสิทธิภาพ (Efficiency) กับประสิทธิผล (Effective)”

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนบูรณาการศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 74696, เขียน: 26 Jan 2007 @ 22:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

เข้ามาเยี่ยมครับ

  • อ่านบันทึกของอาจารย์  ทำให้ผมย้อนนึกไปในสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด(บุรีรัมย์พิทยาคม) ผมประทับใจอาจารที่สอนมากเลยครับ เวลาท่านจะสอนเรื่องอะไร ท่านจะเตรียมการสอน ง่าย และดีมากครับ เช่น ท่านจะสอนเรื่อง วัฒนธรรม ของชนชาติใด ท่าน ก็จะให้การบ้านนักเรียนล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ เพียง ไปค้นหา ความหมายของ คำ 2 คำ ที่ไกล้เคียงกัน  คือ  วัฒนธรรม   และ ประเพณี   เวลาเข้ามาเรียนในชั่วโมง นักเรียน ก็จะเรียนใด้เร็ว และสนุก ที่มีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนครับ
  • ประเด็นที่อาจารย์ มองไม่เห็นความตั้งใจของเด็ก  ตอบก็ตอบแบบไม่มีภูมิรู้เลย  เป็นเพราะจริงๆ แล้วเขาไม่ใอยากมาเรียน แต่ เขาอยากมาเอาใบประกาศ หรือ วุฒิการศึกษาเท่านั้นเอง เหมือนอ.อภิชัยพูด ให้เราฟังบ่อยๆ นั่นแหละครับ อาจารย์
ไก่
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ต้องการสูตรคำนวณ และตัวอย่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครับ

ออม
IP: xxx.12.73.18
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพแรงงานอยู่ค่ะ เลยอยากได้สูตรการคำนวณด้านประสิทธิภาพ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Sakura
IP: xxx.67.2.254
เขียนเมื่อ 

ตอนที่เรียนในห้องเรื่องการวางแผนโครงการอาจารก็ได้สอนเรื่อง คำว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าใจแน่ชัดเลย ขอบคุณมากค่ะที่เขียนอธิบายไว้ทำให้เข้าใจมากขึ้น

น.ส.พัฒนฉัตร ซันดี
IP: xxx.120.38.172
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ขณะนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาดัชนีชี้วัดการมีประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าในเขค กทม.และปริมณฑล ขอความกรุณาอาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ KPI ทำอย่างไรค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูง

พัฒนฉัตร ซันดี

นศ.ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

PLAY_NU
IP: xxx.121.214.211
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นเรื่องนี้ตัวแปลที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีอยู่หลายตัว

1.ระยะเวลาจัดส่ง การตรงต่อเวลา

2.ความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่ง

3.ต้นทุนที่ใช้ในการจัดส่ง (ระยะทาง + เชื้อเพลิง)

4.ระบบการจัดการ ( รับใบ order - จัดเตรียมสินค้าและรถ )

5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

น่าจะยังมีตัวแปลอื่นๆอยู่อีก แล้วก็เอาตัวแปลแต่ล่ะตัวมาหาค่าเฉลี่ย

เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผมคิดว่าสูตร KPI จะคล้ายกับการคิด OEE

ที่จะเอาตัวแปล 3 ตัวมาคูณกัน ลองหาอ่านเรื่อง OEE ดูนะครับ

เป็นเรื่องไม่ยากครับที่จะคิด KPI แต่มันยากตรงที่ตจะต้องวางระบบยังไง

ใช้เครื่องมืออะไร ชิ้นใหน ยังไง เพื่อควบคุมระบบให้มีประสิธิภาพตาม KPI ที่วางไว้

ก็คือทำยังไงให้ได้ประสิทธิผล ยิ่งขึ้นไปมากกว่า

คิม ซอง จู
IP: xxx.47.179.126
เขียนเมื่อ 

OEE อ่านได้ที่นี้เลยครับ http://www.ierit.rmuti.ac.th/ie/html/Oee.htm หรือมีปัญหาสงสัยสอบถามผมได้นะครับ กำลังทำ สัมมนาเรื่องนี้ครับ (อาจจะเลยยาวไปถึง Thesis อิอิอิ)

ข้อสงสัย หัวข้อของคุณ พัฒนฉัตร ซันดี นะครับทีทำเกี่ยวกับ การศึกษาดัชนีชี้วัดการมีประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าในเขค กทม.และปริมณฑล ขอความกรุณาอาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ KPI คือว่า

ระหว่าง ในเขต กทม กับ ปริมณฑล สองคำนี้ น่าจะ บอกคำตอบได้อยู่แล้วหรือเล่าครับ ว่า อันไหนดีกว่ากัน เร็วกว่าด้วย ?

โดยความรู้สึกของคนทั่วๆ ไปนะครับ ผมเลยรู้สึกไม่เคลียร์กับหัวข้อเท่าไรนะ (ส่วนตั๋วส่วนตัวนะครับ)

อืมมม ๆๆๆ

Joe -MBA-Logistics .Ram
IP: xxx.46.14.182
เขียนเมื่อ 

ผมเรียน MBA.Logistcs ที่รามคำแหงฯ อ.หลายท่านเก่งมากที่เชิญมาสอน อ.หลายคนให้แง่คิด สอนการคิด ที่ดีมาก

ในแง่ของการขนส่งผมขอบอกว่า สิ่งที่เราควรรู้

1.เราต้องทราบว่ารถขนส่งหนึ่งคันใช้ระยะทางเท่าไหร่ในการส่งของถึงลูกค้า เช่น จากคลังถึง ร้านของลูกค้า ระยะทาง 32 กิโลเมตร

2.ระยะเวลาในการขนส่งใช้เวลาเท่าไหร เช่น ระยะเวลาในการ โหลดของ รับ-ส่ง ถึงมือลูกค้า ประมาณ 55 นาที

สูตรง่ายๆ เราเอา (32x60)/55 = 34.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราก็สามารถมารถวางแผนได้แล้วว่า รถหนึ่งคัน ใช้ต้นทุนในการคนส่งเรื่องของเวลาได้แล้วรวมถึงค่าจ้างแรงงานของคนขับได้ด้วย แต่ก็ยังมีเรื่องของต้นทุนตัวอื่นๆที่เป็นปัจจัยอีก เช่น ค่าน้ำชา ค่าซ่อม

มีอะไรหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 0860-443266 โจ

kung
IP: xxx.147.23.141
เขียนเมื่อ 

อ่านข้อมูลของอาจารย์แล้ว กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ อยากให้แนะนำหน่อยค่ะ คือทำเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานการเงิน" อาจารย์ช่วยแนะนำสูตร วิธีการมองให้หน่อยนะคะ เพราะเห็นสูตร การตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมทางการศึกษา แล้วไม่รู้ว่าจะนำไปประยุกต์ได้หรือไม่ แนะนำหน่อยค่ะ

kung
IP: xxx.147.23.141
เขียนเมื่อ 

ขออีกครั้งค่ะ ใครที่ทำวิทยานิพนธ์ หรือที่มีความชำนาญเรื่องนี้ ช่วยแนะนำหน่อยค้า ...เกี่ยวกับ " ประสิทธิภาพการให้บริการงานการเงิน" ค้า.....

yss
IP: xxx.121.152.175
เขียนเมื่อ 

การศึกษาดัชนีชี้วัดการมีประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าในเขค กทม.และปริมณฑล :-

ประสิทธิภาพ คือ อะไร ควรนิยามก่อน แต่คิดว่าควรจะเป็น การศึกษาดัชนีชี้วัดการมีประสิทธิผลในการให้บริการขนส่งสินค้าในเขต กทม.และปริมณฑล

ดัชนีชี้วัดน่าจะเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อชิ้น เช่น ขนส่งครั้งละมาก ๆ

2. ระยะเวลาในการขนส่ง เช่น เลือกเส้นทางที่รถติดน้อยสุด

3. ความเสียหายของสินค้า เช่น การวางสินค้าลักษณะใดจึงจะไม่เสียหาย

0818755530

aim
IP: xxx.29.60.222
เขียนเมื่อ 

กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ค่ะ

เค้ามีการวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร

IP: xxx.172.6.99
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพคะ

IP: xxx.172.6.99
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพคะ แบบละเอียด

สมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์
IP: xxx.9.77.100
เขียนเมื่อ 

ผมทำเรื่อง การสร้างโปรแกรมการเตรียมพร้อมยอมรับการจากไป ป.โท จิตวิทยา สาขาชีวิตและความตาย

ขออาจารย์โปรดแนะนำด้วยว่า ผมควรสร้างแต่โปรแกรมโดยไม่วัดคุณภาพของกิจกรรมได้หรือไม่

หรือว่า ต้องสร้างโปรแกรมด้วย และนำไปทดลองในกลุ่มตัวอย่างว่าจะได้ประสิทธิผล เพียงใด

และสูตรในการคำนวนประสิทธิผลเป็นอย่างไร ขอได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ด้วยครับ

สมเกียรติ