ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  ได้ร่วมกิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กิจกรรม"เรียนรู้สู่ความพอเพียง อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี อ.ณัฐชยาน์  นุ่นทอง  อ.ชมภู  ชุตินันทกุล  บรรยายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โดยอ.บงกช  พรหมมาศ และคณะทำงานจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี   ระบายสีปูนพลาสเตอร์  เกมส์  และการประกวดร้องเพลง  ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมวันนี้น่าประทับใจมากเพราะจะมีผู้มาเยี่ยมชมและสนใจในกิจกรรมที่กศน.จัด  เริ่มจากการนำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้จากการจัดกิจกรรมKM ในพื้นที่ 40 หมู่บ้านนำร่องที่ผ่านมา เช่นการทำปุ๋ยหมัก  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจากน้ำตาลจาก น้ำส้มจาก  น้ำหวาน  การแปรรูปปลากระบอกร้า มันกุ้ง  และมีผักและผลไม้ต่าง ๆ ที่นำมาจัดกิจกรรมวันนี้ล้วนมาจากพื้นที่อำเภอปากพนัง  ซึ่งทาง กศน.ปากพนังได้ติดต่อประสานเพื่อนำมาจัดกิจกรรมในวันนี้

กศน.ปากพนัง  ร่วมกิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

กิจกรรมเพื่อนักเรียนในวันกิจกรรมวิชาการ

 นักเรียนนักศึกษามีความสนุกสนาน กศน.ก็ภูมิใจ