มาตรฐานการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะ

มาตรฐานดังกล่าวเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะครับ สำนักงานเลขานุการคณะอื่นมีการประเมินแบบไหน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

   การกำหนดคำอธิบายลักษณะงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ผ่านมาจะไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคำอธิบายลักษณะงานใหม่ในครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานในคำอธิบายลักษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม และ ด้านผลสัมฤทธิ์ครับ Blog ที่แล้วได้เขียน JD ของเลขานุการคณะ http://gotoknow.org/archive/2005/11/17/17/56/47/e7436 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานที่กำหนดมีดังนี้ครับ

มาตรฐานด้านพฤติกรรม

  • มีภาวะผู้นำ  สามารถโน้มน้าวจูงใจให้ผู้อื่นทำงานด้วยความเต็มใจ      
  • มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการไปสู่จุดหมาย    
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ  สนใจ  กระตือรือร้น  และให้ความร่วมมือในการทำงาน    
  • มีจิตสำนึกด้านต้นทุนในการมีส่วนร่วมลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  • มีเหตุผล  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์

  • คณบดี  รองคณบดี ได้รับข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจในระดับนโยบาย  โดยไม่ต้องพิจารณาในรายละเอียดของการบริหารงานด้านต่างๆ     
  • ระบบการประชุมช่วยให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ    
  • มีรายงานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งคณบดี ในเรื่องต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  
  • ประมาณการงบประมาณรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะฯ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานภาพทางการเงินของคณะ
  • แก้ไขปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ได้อย่างมีเหตุผล  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ได้อย่างถูกต้อง

    มาตรฐานดังกล่าวเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะครับ สำนักงานเลขานุการคณะอื่นมีการประเมินแบบไหน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (3)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
   ยินดีกับบันทึกที่ 100 ครับ....ผมช่วยบันทึกไว้เป็นสถิติให้ว่าบันทึกนี้คือบันทึกที่ 100  โดยผู้เขียนคือคุณบอยครับ..
บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับอาจารย์
ลภัสรดา
IP: xxx.25.137.200
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะคุณบอย ยังไงก็นำความรู้หรือเทคนิคต่างๆมาแนะนำอีกนะคะ เดียวจะยกตำแหน่งให้เป็นอาจารย์บอยละกันค่ะ

หมายเลขบันทึก

7438

เขียน

17 Nov 2005 @ 18:10
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 17:28
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก