JD เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะท่านอื่น ๆ มีคำอธิบายลักษณะงานของเลขานุการคณะก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

 เมื่อเดือนที่แล้วได้มีการทบทวนการจัดทำคำอธิบายลักษณะงานของใหม่ ตามที่ผมได้เคยเขียนใน Blog  http://gotoknow.org/archive/2005/10/13/18/53/19/e5335  สำหรับ JD ของเลขานุการคณะที่ผมได้รับมอบหมาย มีดังนี้ครับ

  • ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ กลั่นกรองหนังสือเข้า ก่อนนำเสนอคณบดี  ร่างคำสั่ง ประกาศ หนังสือติดต่อราชการ ทั้งภายในและภายนอก และ ติดตามเรื่องจนสิ้นสุดกระบวนการ    
  • เป็นเลขานุการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์  จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม    
  • ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งคณบดี
  • ประมาณการงบประมาณรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะฯ
  • ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     เลขานุการคณะท่านอื่น ๆ มีคำอธิบายลักษณะงานของเลขานุการคณะก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายและแผน#งานบุคคล

หมายเลขบันทึก: 7436, เขียน: 17 Nov 2005 @ 17:56 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)