5ส กับ QA

5 ส. เป็นพื้นฐานของ QA เมื่อทำ 5 ส. ภายในหน่วยงานได้ดีก็จะเอื้อในเรื่องของ QA ไปด้วย

  วันนี้เรื่อง 5 ส. ในเรื่องของส. ตัวที่ 2 คือ ส.สะดวก ของคณะสหเวชศาสตร์กำลังจะปรับให้สอดคล้องกับ QA และทำให้ 5 ส. และ QA เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ความจริงหน่วยงานที่เป็น Best Practices ในเรื่องการจัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับ QA คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ก็ได้แวะเวียนไปดูงานเมื่อปีที่แล้วและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

  วันนี้ทางสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ กำลังจะเริ่มทำส. สะดวกใหม่ในการจัดระบบแฟ้มเอกสาร โดยเริ่มจากงานธุรการวันนี้เมื่อเอกสารเข้ามาในหน่วยงาน ก็จะประทับตรายางว่าเอกสารที่เข้ามาอยู่ในองค์ประกอบที่เท่าไร และดัชนีที่เท่าไร มีคุณสริตา (เยาว์) รับผิดชอบในงานการประกันคุณภาพทำหน้าที่จัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับ QA ใน 9 องค์ประกอบ วันพรุ่งนี้มีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดใหม่ของคณะนัดแรก จะมีการพูดคุยในเรื่องการจัดระบบเอกสารใหม่ด้วยครับ นอกจากนี้ยังจะพูดถึงเรื่อง 5 ส. ในภาพรวมของคณะ ซึ่งผมได้ทำขออนุมัติโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืนไปเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติตามระเบียบ เพราะเป็นโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีแล้ว

   5 ส. เป็นพื้นฐานของ QA เมื่อทำ 5 ส. ภายในหน่วยงานได้ดีก็จะเอื้อในเรื่องของ QA ไปด้วย เพียงแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)