ในเรื่องของตัวบ่งชี้ข้อที่ 3 คือมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง มีหลักฐานอ้างอิงดังนี้คือ

เรื่องการประชุมสำนักงานใน Data online คลิก