ติดต่อ

ได้โจทย์วิจัยสถาบัน

  อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน   

เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 2550 ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน ที่สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้น  ผลจากการอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้มากมาย จากท่านวิทยากร รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์  และได้ความกระจ่างในการทำวิจัยสถาบัน แต่ว่าดิฉันถ่ายทอดไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

นอกจากดีใจ คือว่า การรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร หรือรายงานสมบูรณ์ ในการทำวิจัยสถาบันนั้น  ในส่วนของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องค้นคว้าหามาเขียนก็ได้  ท่านใดที่ทำวิจัยสถาบันจะดีใจเหมือนกันหรือเปล่าน่า  และในวันนี้ยังได้โจทย์วิจัย มาหนึ่งเรื่อง

เมื่ออ่านแล้วทุกท่านที่ทำงานด้านวิชาการ ทราบดี   เรื่องที่จะทำวิจัยสถาบัน ชื่อเรื่อง  การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545

ท่านใดที่มีประสบการณ์ ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะก่อนได้น่ะคะ  ซึ่งเมื่อได้โจทย์แล้วก็จะนำไปจัดทำเป็น ร่างโครงการวิจัย ให้เต็มรูปแบบเพื่อเสนอการเข้ารับการอบรมอีกคร้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 74355, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#วิจัยสถาบัน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • ตอนผมทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ที่ มมส. เรื่อง "การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ผมใช้ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม เป็นแนวทาง
  • สำหรับเครื่องมีที่ใช้ก็มีหลายตัว เช่น แบบวิเคราะห์หลักสูตร แบบสัมภาษณอย่างมีโครงสร้าง แบบสอบถาม(4ชุด)
  • โดยเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ นิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาศิษย์เก่า ซึ่งข้อคำถามก็จะแตกต่างกันไปครับ
  • ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดู Full Text ในสำนักวิทยบริการ มมส. ได้ครับ