การทำแผนชุมชนใน อปท.ในปัจจุบัน จะสามารถสังเกตุได้ว่าโดยส่วนใหญ่การกำหนดแผนกลยุทธ เป้าประสงค์ แผนงานต่างๆนั้น ไม่มีการวิเคราะห์สภาพองค์กรของตนเอง แต่จะเป็นการดำเนินการในลักษณะของความสะดวกต่อผู้ดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถระบุปัญหาในองค์กรของตนเองได้ชัดเจน และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

นายณัฐกานต์  การเร็ว  สม.4