เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 49 ผมได้นัดพนักงานทำความสะอาดของคณะทั้งหมดประชุม เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนามาตรฐานห้องน้ำสู่มาตรฐาน HAS (ลิงค์)

      หลังจากที่ได้ประชุมแล้ว