ผมและคณะได้มีโอกาสทำแผนชุมชนที่ชุมชนกีฬากลาง เมื่อ เดือน ธันวาคม 2549 โดยใช้กระบวนการ aic การทำแผนค่อนข้างจะลำบากเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีแนวทางความคิดที่แตกต่างกันมาก และปัญหาที่พบก็ไม่ใช่เพียงปัญหาสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว ดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากการทำแผนชุมชนมีดังนี้

1.ผู้ดำเนินการต้องมีความรู้และความชำนาญในการเชื่อมโยงปัญหา และจัดปัญหาเป็นหมวดหมู่

2.ต้องชี้แจงประชาชนให้ชัดว่าปัญหาที่พบ ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไข มิใช่เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว

3.หัวใจสำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน

 นายณัฐกานต์  การเร็ว สม.4