Situation analysis ประเมินสถานการณ์ที่เกิดปัญหา

 2.   Situation analysis ประเมินสถานการณ์ที่เกิดปัญหา สถานการณ์ที่พึงประสงค์    

  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ สามารถดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริโภคอาหาร ลดอาหารเค็ม ลดอาหารมัน เพื่อให้ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพที่ดี ระยะยาวไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Nursing Phenomena  

ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำลูกกา อายุ 60-75 ปี จำนวน 10 ราย 

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

เครื่องมือของ นัยนา เมธา( 2544) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกอบไปด้วย

1.       แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

2.       แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 29 ข้อ3.       แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จำนวน 35 ข้อค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

           แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่าความความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74

แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80  

เครื่องมือที่พัฒนาของสุวิมล  สังฆะมณี( 2549) เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนของการดูแลตนเองด้านโภชนาการ ประกอบไปด้วยข้อคำถาม

-          รูปแบบการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน จำนวนมื้ออาหาร ชนิดของอาหาร

-          แหล่งที่มาของอาหาร

-          ผู้ประกอบอาหาร

-          ความชอบอาหาร ชนิดของอาหารที่ชอบ ไม่ชอบ รสชาติของอาหารที่ชอบ ไม่ชอบ

-          อาหารแสลง อาหารที่ไม่บริโภค

-          การบริโภคอาหารก่อนและหลังโรคความดันโลหิตสูง-          ใครเป็นผู้แนะนำการดูแลสุขภาพตนเองด้านโภชนาการ อย่างไรบ้าง

-          การปฏิบัติตน วิธีการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรของการปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ

-          ความพึงพอใจในรูปร่างตนเองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความถี่ ปริมาณของการดื่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#analysis#situation#ประเมินสถานการณ์ที่เกิดปัญหา

หมายเลขบันทึก: 73936, เขียน: 23 Jan 2007 @ 12:36 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)