สวัสดีครับชาว Blog

ผมเปิด Blog นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผมได้มีส่วนร่วมในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ เพราะคิดว่ามีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์หากหลาย ๆ ฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะเกิดประโยชน์ไม่น้อย หรือหากโรงเรียนใดจะเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติก็จะเป็นเครื่องช่วยพัฒนาวงการศึกษาของไทยให้สร้างคนเก่งและคนดีให้แก่สังคมได้มากยิ่งขึ้น                                           

                                                      จีระ  หงส์ลดารมภ์

...............................

23 มกราคม 2550   

นำคณะผู้บริหาร ตัวแทน ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเฝ้า ม.จ.ภีศเดช รัชนี ณ วังประมวล ซอยประมวล ถนนสีลม

deb0001

deb0002   <p>          </p>