เมื่อวันจันทร์ 22 มค. ที่ผ่านมานี้ ... พวกเราชาวกองทันตฯ มาคุยกัน เรื่อง การนำ KM มาใช้ในกองทันตฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยแกนหลัก คือ KM Team ของกองฯ มีคุณหมอบุญเอื้อ เป็น CKO และ หมอสุณี เป็นเลขาฯ ผู้จัดการระบบของทีมค่ะ

เราตั้งต้นคุยกันที่

  • กรมอนามัย ได้มอบนโยบายให้มีการทำ KM ทั่วทั้งองค์กร โดยใช้เกณฑ์ประเมินของกรมฯ เอง 
  • เราพิจารณากันที่ 4 งานหลักของกองทันตฯ ได้แก่ งานตามกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ และงานสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง PMQA ซึ่งถูกกำหนดให้อยู่ในแผนฯ ด้วย
  • งานของกองทันตฯ มีประเด็นตัวชี้วัดของงาน ที่เป็น เป้าหมายรองของระดับกรมฯ แต่เป็นเป้าหมายของกองทันตฯ
  • ในแผนปฏิบัติงานของ งานหลักของกองฯ นั้น ได้มีการกำหนดกิจกรรมกันไปแล้ว
  • เราจึงมาคุยกันในประเด็นที่ว่า KM จะไปช่วยเสริมกิจกรรมในส่วนไหน
  • 4 งานหลักของกองฯ สนใจนำกระบวนการ KM ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ในกระบวนการ ทั้งในเรื่องของ BAR Story telling การรวบรวม knowledge AAR และอื่นๆ เพื่อช่วยในการรวบรวมความรู้ใหม่ๆ 
  • งาน PMQA สนใจในเรื่องของการสื่อสารภายใน ... ซึ่งจะนำไปคิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับประเด็นต่อไป
  • ในส่วน KM Team นั้น คิดกิจกรรมเพิ่มในแง่ของ การส่งเสริมบรรยากาศ ให้มีการ ลปรร. ในงานของแผนงาน และบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำระบบข้อมูล
  • และงาน IT สนใจในเรื่อง ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กองฯ ในการร่วมใช้ ร่วมสร้าง ร่วมเพิ่มข้อมูลใน เวปไซต์ของกองทันตฯ

เหล่านี้ เป็นข้อมูลที่เรามาคุยกันค่ะ ว่า เราจะใช้ KM ในกองทันตฯ กันได้อย่างไร ... ปลายปีงบประมาณ จะเห็นผลการดำเนินงานแน่นอนค่ะ