เราควรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

M.J. PSU
"หากท่านไม่มีการเปลี่ยนตัวเอง ท่านก็จะหยุดการพัฒนาตนเอง"
ผมจะเขียนเรื่องต่างๆ ในบล็อก gotoknow เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง  การพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยาก เพียงแต่ต้องมีความตั้งใจ มีเป้าหมาย มีความหวังในชีวิต ผมมีโอกาสได้เข้ามาทำงานใน ม.อ. ก็คิดไว้ในใจแล้วว่าเราต้องไม่หยุดการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าดีมีประโยชน์ก็จะให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปมหาวิทยาลัย uum ในมาเลย์เซียกับท่านอาจารย์ นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี และท่านอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีภารกิจในด้านของการร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัย uum เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเร็วมาก สวยงาม ทันสมัย มีการบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในที่มีประสิทธิภาพ บริการเกือบทุกอย่าง จะใช้ smart card นักศึกษาแต่งกายเรียบร้อย จึงเกิดความคิดในใจว่าเราจะต้องมีการพัฒนาอีกเยอะ โดยเฉพาะการพัฒนาภายในตัวของแต่ละบุคคล แต่ก็หวังว่าทุอย่างต้องดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับการพัฒนาที่สอดรับกับวัฒนธรรมไทย  การพัฒนาตนเอง มี 2 ลักษณะ คือ 1. ด้านพฤติกรรม (ภายใน) หมายถึง การพัฒนาจิตใจ เพื่อให้บุคคลมีความเจริญด้วยศีล สมาธิ และปัญญา จะได้นำปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ต่อไป อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม2. ด้านสิ่งแวดล้อม (ภายนอก) หมายถึง การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์กับภายนอก เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ  การพัฒนาคน ตรงกับศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า "ภาวนา" พระราชวรมุนี (ประยุกต์ ปยุตโต) จำแนกการพัฒนาคนไว้ 4 ประการ คือ  1. กายภาวนา การพัฒนากาย หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อม โดยการรับรู้และการเลือกรับแต่สิ่งที่ดี รวมแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้2. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ทางกาย วาจา กับบุคคลอื่นในทางที่ดีงามและเกื้อกูล เช่น ไม่เบียดเบียน หรือมุ่งทำลายประโยชน์ของผู้อื่น3. จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจิตดี สมรรถภาพจิตดี สุขภาพจิตดี จิตใจมีคุณธรรม มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีศรัทธา มีขันติ มีสมาธิ มีวิริยะ มีสติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ยังผลให้เกิดปิติ มีความอิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส อยู่เสมอ4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา หมายถึง การรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลก  " หากท่านไม่มีการเปลี่ยนตัวเอง ท่านก็จะหยุดการพัฒนาตนเอง"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เราควรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาตนเอง#อนุศักดิ์#m.j.psu#อาอ้า

หมายเลขบันทึก: 73895, เขียน: 23 Jan 2007 @ 10:39 (), แก้ไข: 24 Mar 2012 @ 21:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ยินดีต้อนรับค่ะคุณ M.J.PSU

ดูเหมือนคุณ M.J. อาจจะเข้าใจผิดเรื่องบล็อกกับบันทึกนะค่ะ

บล็อก นี่เปิดไว้อันเดียวก็ได้ค่ะ เพราะเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่เก็บบันทึกใหม่ๆ เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ ค่ะ

เวลาใช้ให้กดที่ เพิ่มบันทึก ค่ะ เพื่อสร้างบันทึกลงบล็อกที่คุณมีอยู่แล้วค่ะ