เตรียม BAR ก่อนกิจกรรม

 หลังจากที่เราได้สร้างทีมงานคุณอำนวยแห่ง UKM ไป ๒ รุ่นไปเรียบร้อยแล้ว

 วัตถุประสงค์หลัก น่าจะเป็นทีมงานที่ประสาน สร้างสรรค์ อำนวยให้เกิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้กู่สร้างสรรค์ ในรั้วของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมใจสร้างสังคมคู่ความพอเพียง เรียงร้อยเพื่อความเป็นไท"

UKM-Fa2

ภาพรุ่นที่ ๒ ที่จัดร่วมกับทีม ม.น http://gotoknow.org/blog/uackku/57368

 รบกวนชาวเครือข่ายการจัดการความรู้ชาว UKM เสนอแนะครับ ท่านคาดหวังอย่างไรในการ สร้างทีมงาน คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓ ซึ่งจะจัดที่อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๖ ห้อง SME ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ นี้ครับ

JJ2007