งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำนิสิตตาบอดเข้าร่วมการแข่งขันประกวดอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ผลปรากฏว่านายชนะภัย  จันทร์ดำ นิสิต ชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  ๒ ประเภทการอ่านอักษรเบรลล์และพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนิสิตคนเก่งมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์