กลยุทธ์ในการจัดการระบบงานซักฟอก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น

บรรจง กุลสาร์
โรงพยาบาลขอนแก่น

วิธีการศึกษา

- ศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนกลยุทธ์สำคัญของการพัฒนาคุณภาพบริการระบบซักฟอก โดยศึกษาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งในปีก่อนการรับรองคุณภาพ (ปี 2543) ระบบบริการผ้า เป็นระบบแลกเปลี่ยน หอผู้ป่วยควบคุมยอดผ้าเอง มีหลายขั้นตอนซ้ำซ้อน ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความยุ่งยากในการตรวจสอบ และติดตาม ทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น ต่อมาหน่วยงานซักฟอกได้มีการคิดค้นกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนในปี 2548 ได้ปรับเป็นระบบ one stop service ซึ่งเดิมใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยซักฟอกทั้งหมด เพียง 10 คน และเวลาในการจัดการจากเดิม 9 ชั่วโมงต่อวัน เหลือ 5 ชั่วโมงต่อวัน การประเมินในปี 2548 เจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97

ผลการศึกษา

- พบว่ามี 3 กลุ่ม ที่สำคัญในการจัดการระบบซักฟอก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัดการระบบบริการผ้าทุกชนิดแบบครบวงจร (One stop service) ซึ่งหน่วยซักฟอกให้บริการเองทั้งหมดตั้งแต่การรับผ้าสกปรกจากหอผู้ป่วย การทำลายเชื้อ จนกระทั่งการขึ้นจ่ายผ้า สะอาดในหอผู้ป่วย โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานการเบิกใช้และสำรองผ้าในหอผู้ป่วย อย่างเหมาะสม 2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทุกปี ส่งผลให้ระบบการจัดการผ้าที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน 3) พัฒนากลยุทธ์สนับสนุนของหน่วยงานซักฟอก ตั้งแต่การจัดทำแผนงาน แผนเงิน การจัดซื้อ-จัดหาแผนการสำรองผ้าในการหมุนเวียนให้เพียงพอต่อวันตลอดปี

สรุป

- จากการทบทวนย้อนหลังได้กลยุทธ์ทั้ง 3 ข้อ ที่สามารถจัดระบบงานซักฟอกให้มีประสิทธิภาพนั้น ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นหน่วยงานต้นแบบและเป็นที่ปรึกษาดูงานของหลายๆโรง พยาบาล ซึ่งปี 2548 มีคณะดูงานจำนวน 17 คณะ จากทุกภาคทั่วประเทศ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการจัดการระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่สำคัญจะต้องมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และปรับกิจกรรมย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 73685, เขียน: 20 Jan 2007 @ 23:49 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ญานิน สายสันติ
IP: xxx.137.137.10
เขียนเมื่อ 

การบริหารผ้าทุกชนิดแบบครบวงจร การกำหนดมาตรฐานการเบิกใช้และสำรองผ้าในหอผู้ป่วย