วันนี้  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียน  ที่ ทำเก่ง  แต่ จำ ไม่เก่ง  เพื่อให้เขามีความสุขในการเรียน
หลังจากที่เคยเกริ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง
         ในวันนี้  ได้พูดถึงโครงสร้างการในจัดเวลาเรียน   โดย
          ชั้น ม. 1   เรียนตามโครงสร้างปกติ  เรียนเหมือนกันทุกห้อง   โดยทั่วไป  จะมีนักเรียนเข้าใหม่  ประมาณ  4  ห้อง
          ชั้น ม. 2.   จะทำการคัดกรองเด็ก  ที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางการเรียน  และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง  ยินยอมเข้าเรียนในห้องเรียนที่เน้นวิชาชีพ  โดยใน 1 สัปดาห์  สอนวิชาชีพ  6  ชั่วโมง
          ชั้น  ม. 3  เรียนต่อยอดจาก ม. 2  ให้เชียวชาญ
          ในแต่ละปี  การเรียนจะครบทั้ง 8  สาระ  เพียงแต่ความเข้ม  จะให้นำหนักในสาระการงานอาชีพ  
          โดยครูในโรงเรียนมีความสามารถที่จะสอนวิชาชีพประมาณ  5  คน 
          ท่านผู้รู้  มีความเห็นประการใด  โปรดชี้แนะด้วย