สวัสดีครับทุกท่าน 7วันผ่านไป มันรวดเร็วเหลือ การเรียนรู้ก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาผมก้อได้รับมอบหมายให้เดินทางอบรมทั้งสัปดาห์เลยละครับ เริ่ม 3วันแรกนะครับ อบรมเรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามกรอบวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ่านดูหัวเรื่องแล้วเป็นไงครับ ยากมากครับ แล้วเราก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตรงนี้ ซึ่งผมก็หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้อ่านคงสามารถช่วยเหลือผมตรงนี้ได้นะครับ

หลังจากได้รับการอบรมครั้งนี้ผมขอสรุปได้ว่า สมรรถนะของบุคลากร คือศักยภาพของบุคคลที่ประกอบด้วยกลุ่มของพฤติกรรม (KSAO : Knowledge , Skill , Ability , Other Charateristcs) ที่แสดงถึงความสามารถที่จำเป็นในการงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น ๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่างของผู้ที่มีผลงานดีเลิศกับผลงานเฉลี่ย หลังจากที่ผมได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้ผมก็นึกถึงตัวเองว่า ตัวผมเองมีสมรรถนะอยู่ในระัดับไหนและเพราะเหตุใดผู้บริหารถึงได้เลือกให้ผมมารับการถ่ายทอดในหัวข้อนี้

สำหรับ 2 วันหลังนะครับผมได้ไปอบรม IC์N Forum ที่กรุงเทพฯ (18-19 ม.ค.50) เรื่อง การจัดการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาลและชุมชน  ในการอบรมครั้งนี้ มีการพูดถึง แรงบันดาลในการทำงาน ซึ่งแรงบันดาลใจนี้จะแตกต่างจาก แรงจูงใจ เพราะแรงบันดาลใจจะเิกิดจากการทำหน้าที่ของมนุษย์พร้อมกับผาสุกโดยผ่านจริยธรรมที่ดีงามแต่ แรงจูงใจเกิดจากที่มีสิ่งมาล่อใจทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงานด้วยใจรักในงานตรงนั้นจริง ๆ

ในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีหลายๆโรงพยาบาลนำเสนองานด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพโดย พรพ.แล้ว  และได้เกร็ดความรู้และแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพต่อไป