วันนี้ได้เข้าร่วมวงเรียนรู้คุณลิขิต ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนางเกษร  ธานีรัตน์  รอง ผอ.ศนจ.นศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดวงเรียนรู้คุณลิขิตอำเภอ "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน"  โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ  ซึ่งในเรื่องการจัดการความรู้ในวันนี้รองฯเกษร  ได้นำหลักการจัดการความรู้ ว่าเราจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ จากผู้รู้ และมีความรู้ความถนัดในเรื่องอะไร หากทำไปเรื่อย ๆ ก็จะได้รู้ว่าเราถนัดในเรื่องใด และเราก็สามารถทำในเรื่องนั้นให้ดีที่สุด ซึ่งก็ได้พูดถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ  รู้หลักและรู้เข็มมุ่งในการทำงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนและศึกษาความรู้เพิ่มเติมไปด้วย   พัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  การทำงานเป็นทีม การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน เป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย  ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

ซึ่งตอนหนึ่งที่ ท่านผอ.  วิมล  วัฒนา  ได้ให้บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ทุกคนสร้างบล็อกเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำผลการปฏิบัติงานในพื้นที่บันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะได้นำความรู้ในแต่ละพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเล่าสู่กันฟังโดยผ่าน gotoknow 

        และก็มาถึงช่วงเวลาของอ.พวงพิน  เอี่ยมคง  เกี่ยวกับการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์  และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์และเป็นหลักในการทำงานในพื้นที่ของเราซึ่งทุกคนก็คงจะมีอยู่แล้วแต่น้อยครั้งที่เราจะนำเสนอตรงนี้อาจจะด้วยเวลาเร่งด่วนหรือความห่างเหินในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และการเขียนข่าว  ซึ่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีการกระตุ้นให้มีการประชาสัมพันธ์งานที่ทำเพื่อนำเสนอให้ชุมชนและสังคมได้รับทราบในกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการอยู่     จากนั้นทีมของ  อ.จำนง  หนูนิล  ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึก ใน Blog  Gotoknow   เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่เป็นประโยชน์สามารถนำเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์  นำมาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขี้น  แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาบุคลากร    ซึ่งจากการร่วมวงเรียนรู้วันนี้ได้รับประสบการณ์ในการเขียนบันทึก และจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องที่ดำเนินการอยู่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อยากให้ อ.จำนง เข้ามาอ่านและแนะนำหลักการเขียนเรื่องราวอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เท่าที่ควร อยากขอคำแนะนำจากอ,ในตรงนี้ด้วย  ขอขอบคุณ

ผอ.วิมล  วัฒนาให้ข้อคิดในการบันทึก
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
         ร่วมวงเรียนรู้คุณลิขิตอำเภอ

  อ.พวงพิน  เอี่ยมคง  วิทยากร

 ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์       

งานไม่ได้เป็นแค่ภารกิจ

ที่จำเป็นต้องทำให้ได้ตามตัวชี้วัด

เพราะงานที่ทำด้วยหัวใจที่อ่อนโยน

ต่อความเป็นมนุษย์นั้น

เป็นมากกว่าภารกิจตามหน้าที่

และเป็นความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต