ตามที่ได้สัญญาจะเขียนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ม.อ.ให้สมาชิกได้ทราบภายในอาทิตย์นี้  แต่ไม่ได้ทำตามสัญญาด้วยมีข้อมูลไม่ครบ  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ