อ่านพบบทความนี้ใน Medscape (http://www.medscape.com/viewarticle/550326) ซึ่งย่อยมาจาก JAMA. 2007;297:52-60 โดยคุณหมอ Laurie Barclay เห็นว่าเป็นข้อมูลจากการศึกษา ที่ดูน่าจะมีประโยชน์สำหรับห้องฉุกเฉินในหลายๆที่ ที่ต้องรับเด็กที่มาด้วยอาการที่น่ากลัวว่าจะเป็นไข้สมองอักเสบ โดยใช้ criteria ต่อไปนี้ในการคัดแยก เพื่อชี้บ่งว่าโอกาสน้อยมากที่จะเป็น bacterial meningitis หากไม่พบคุณสมบัติเหล่านี้คือ 

  • CSF Gram stain positive
  • absolute neutrophil count ไม่ต่ำกว่า 1000 cells/microliter
  • CSF protein ไม่ต่ำกว่า 80 mg/dL
  • Absolute neutrophil count ในเลือดไม่ต่ำกว่า 10,000 cells/microliter
  • มีอาการชัก ก่อนหรือในขณะที่มาตรวจ
โดยมีการศึกษาเพื่อดูว่า criteria นี้มีค่าความถูกต้องแม่นยำในการคัดกรองอย่างไร ในเด็ก 3295 คนอายุตั้งแต่ 29 วันถึง 19 ปี พบว่าสามารถพยากรณ์ผลลบได้ 99.9% และสามารถตรวจพบเด็กที่เป็นจริงๆได้ถึง 98.3% และจากการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งพบว่า criteria ที่ใช้ทำนายว่าเป็น bacterial meningitis ได้แม่นยำที่สุด คือ การที่มี CSF protein ไม่ต่ำกว่า  80 mg/dL มีผลบวกสำหรับ CSF Gram stain และการที่พบ absolute neutrophil count ในเลือดไม่ต่ำกว่า 10,000 cells/microliter เป็นการศึกษาโดยตามดูจาก case จริงๆจึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไปค่ะ