ในการไปเยี่ยมชื่นชมสำนักหอสมุดเมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๐   ผมชื่นชมวิวัฒนาการอย่างมีเหตุผลของหน่วยงานนี้   คือในปี ๒๕๒๙   มีการโอนห้องสมุดของคณะต่างๆ รวม ๑๕ แห่ง มาสังกัดสำนักหอสมุด   และในปี ๒๕๔๖   ให้คณะ/สถาบันที่มีความพร้อมโอนย้ายห้องสมุดกลับไปสังกัดคณะได้   จึงมีห้องสมุด ๔ แห่งโอนกลับไปสังกัดคณะ

          ความน่าภาคภูมิใจของสำนักหอสมุดมีมากมาย อ่านได้ที่นี่

          ที่สำคัญคือ มีการใช้ KM ในการพัฒนางาน   เรานัดกันว่าเมื่อสำนักจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน   สคส.จะส่งคนไปให้ข้อสังเกต และแนะนำเทคนิค KM เพิ่มเติม

วิจารณ์   พานิช
๑๐ ม.ค. ๕๐