จากการที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนนี้ผมจะใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ ได้ข้อสรุปสำหรับหลายเรื่องมาเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้ครับ

 

 สรุปเรื่องจากการประชุม QA 2/50


                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         17 ม.ค. 50
.