QA วันละดัชนี : 14. ทบทวนแผนดำเนินงาน

บอย สหเวช
   จากการที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา เมื่อได้มีการปรับพันธกิจ จึงมีการทบทวนแผนดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจครับ ได้ข้อสรุปดังนี้ครับ

แผนดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ปรับใหม่

 พันธกิจ

แผนดำเนินงาน/โครงการวิจัย 

1. พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน
ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศ
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ
คณะสหเวชศาสตร์

2. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชารังสีเทคนิค

3. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคโนโลยีฯ

4. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชากายภาพบำบัด

5. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

6. การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้อ่าน
จุลสารสหเวช
สัมพันธ์เพื่อการพัฒน

7. การพัฒนาวิธีรายงาน
การประเมินตนเอง
โดยใช้ Blog ของ
สำนักงานเลขานุการ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ผลิตงานวิจัยในงานประจำ
ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการบริหารงานของ
คณะสหเวชศาสตร์

 1. ความพึงพอใจของนิสิต
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน

2. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ในการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน
ของคณะสหเวชศาสตร์
ก่อนและหลังใช้มาตรการ
ควบคุม

3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
คณะสหเวชศาสตร์
ปีงบประมาณ 2549

4. การเปรียบเทียบต้นทุน
ในการถ่ายเอกสาร
จากเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบเช่าและแบบซื้อ

5. การเปรียบเทียบรายได้
และรายจ่ายของ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2547-2549
(เฉพาะกายภาพบำบัด)

6. ปริมาณภาระงาน
ของอาจารย์
คณะสหเวชศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการทำงานด้านวิจัย

7. ประสิทธิผลการเผยแพร่
งานวิจัยปีงบประมาณ
2547-2549

8. การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระหว่างโปรแกรม e-office
กับ โปรแกรมsharepoint
เพื่อบริหารจัดการเอกสาร
ของงานธุรการ

3.สนับสนุนงานการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ ด้วยงานวิจัยสถาบัน
ด้านการเรียนการสอน
   

 1. เปรียบเทียบผล
การติดตามคุณภาพบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา 2547-2548

4. สนับสนุนงานบริการวิชาการ 
ตามนโยบายการดำเนินงานบริการ
วิชาการของคณะสหเวชศาสตร์

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารเพื่อ
การจัดการอย่างเป็นระบบ
Point of Care Testing

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การนวดสัมผัส
กระตุ้นพัฒนาการ

3. จัดทำรายงานประจำปี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน ณ จุดเกิดเหตุ
สำหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลก

5. การจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ทาง
รังสีเทคนิค

**5. สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยั่งยืน

1. อบรมคุณธรรมจริยธรรม

2. แต่งกายด้วยผ้าไทย

3. เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

4. รดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

5. ทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#การจัดทำแผนดำเนินงาน#ดัชนีที่1.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 73120, เขียน: 17 Jan 2007 @ 18:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พิยดา
IP: xxx.29.33.250
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียด เกี่ยวแผนงานวิจัย "ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ"  ทุกภาควิชา  ขอความกรุณาช่วยรายละเอียดให้ด้วยนะค่ะ  ต้องขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเนื้อหา  ส่งมาตาม Email  ที่ให้ไว้น่ะค่ะ  ภายในวันที่ 6 พ.ย. 51 น่ะค่ะ