QA กับงานประจำ : สรุปเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10

บอย สหเวช

  จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ของแต่ละงาน ได้ข้อสรุปตามตารางด้านล่างครับ

 งาน / ดัชนี

 เกณฑ์การตัดสิน

งานธุรการ
ดัชนีที่ 10.1

 
 • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  อย่างน้อย 1 เรื่อง
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ  
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
 • งานการเงินและพัสดุดัชนีที่ 10.2

   
 • มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยว
  ข้องรับทราบ
 • มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน
 • มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ  
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
 • งานนโยบายและแผนดัชนีที่ 10.3

   

 • มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
 • มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
 • มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ  
 • มี (4) + มีนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
 • งานบริการการศึกษา
  ดัชนีที่ 10.4

   
 • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
 • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
 • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
 •  มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
 •  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
 • งานห้องปฏิบัติการ
  ดัชนีที่ 10.5

   
 • มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
 • มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
 • มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
 • หมายเหตุ เกณฑ์ตัดสินลำดับที่ 4 ของทุกงาน ที่ระบายสีฟ้าไว้ ได้ข้อคิดเห็นจากท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)  (ลิงค์)

                                                                                              บอย สหเวช
                                                                                              17 ม.ค. 50

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

  คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#qaกับงานประจำ#ดัชนีที่10.1-50#ดัชนีที่10.2-50#ดัชนีที่10.3-50#ดัชนีที่10.4-50#ดัชนีที่10.5-50#sar-on-blog

  หมายเลขบันทึก: 73113, เขียน: 17 Jan 2007 @ 17:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)