เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ที่ผ่านมานี้ ดิฉันได้เข้าร่วมในงานพบปะสังสรรค์และรับของที่ระลึกจากหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2549

          ผู้ที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้ เพียงลงทะเบียนก็ได้รับเสื้อสวย ๆ จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ แล้วค่ะ (เสื้อสวยจริง ๆ ค่ะ) และในงานวันนี้ยังมีมอบรางวัลให้กับคณะและบุคลากรที่ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการทำงานต่อไปค่ะ มีทั้งหมด 6 รางวัล และผลจากการโหวตรางวัลต่าง ๆ มีหน่วยงาน/คณะและบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้ค่ะ

                   

1. รางวัลหน่วยงานที่มีระบบการบริการจัดการเพื่อการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯดีเด่นประจำปี 2549 ได้แก่

               1. คณะทันตแพทยศาสตร์

               2. คณะแพทยศาสตร์

2. รางวัลหน่วยงานที่มีการนำเอาผลจากการออกให้บริการเคลื่อนที่ฯมาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจัย ได้แก่

               1. คณะแพทยศาสตร์

               2. คณะสหเวชศาสตร์

               3. คณะพยาบาลศาสตร์

3. รางวัลบุคลากรที่ออกให้บริการร่วมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯมากที่สุดในปี 2549 ได้แก่

               1. นายวิวัฒน์   สุขขวัญ

               2. นางเฉลิมศักดิ์   หมอนทอง

               3. นายบุญเลิศ   จันทร์เพ็ชร

               4. อาจารย์นพดล   จำรูญ

               5. นางสาวปนัดดา   เจิมศรี

               6. นางสาวพัชรินทร์   ฉิมพลี

 4. รางวัลบุคลากรที่มีการนำผลจากการออกบริการเคลื่อนที่ฯ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจัย ได้แก่

               1. ดร. สุรพล     ตั้งวรสิทธิชัย

               2. ผศ. วิจิตร     อุดอ้าย

               3. อาจารย์แสงชัย    นทีวรนารถ

               4. ดร. วันวิสาข์     บุญเลิศ

5. รางวัลบุคลากรที่ท่านประทับใจในการร่วมออกให้บริการตลอดปี 2549 มากที่สุด ได้แก่

               1. นายวิวัฒน์     สุขขวัญ

               2. นางสาววิภา     เพิ่มผลนิรันดร์

               3. นางสาวอัจฉรียา     นวลกลาง

               4. ผศ. วิจิตร     อุดอ้าย

               5.  อาจารย์นพดล     จำรูญ

6.  รางวัลบุคลากรที่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป ได้แก่

               1. ผศ.ดร. วิบูลย์     วัฒนาธร

               2. ทพ. ไพโรจน์     ศรีอรุณ

               3. ผศ. วิจิตร     อุดอ้าย

               4. อาจารย์กุลระวี     วิวัฒนชีวิน

               5. อาจารย์สมลักษณ์     วงศ์สมาโนดน์

               6. นางสาวสุวดี     มีมาก

 

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงาน / คณะ และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ