ผู้เขียนเคยประชาสัมพันธ์เรื่องการนำเสนองานของท่าน Professor Fredricka Stoller ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ท่านมาบรรยายเรื่อง Trends and Issues in ELT : Finding the Right Balance โดยมีหลัก(principles)ในการสอนภาษาอังกฤษ 8 ข้อคือ  

1.Plan for input, output and feedback

  

2.Engages students in information gathering, processing, and reporting

  

3.Integrate language skills(Reading, Listening, Speaking, and Writing)

  

4.Train students to use strategies that will assist them in content and language learning

  

5.Use visual support to promote language and content learning

  

6.Contextualize grammar instruction

  

7.Develop task complexity and challenge

      8.Build curricular coherence 

เมื่ออาจารย์ Professor Fredricka Stoller ให้ลองเลือกว่าข้อใดสำคัญมากที่สุดปรากฏว่าเราในที่ประชุมเลือก ข้อ 4 Train students to use strategies that will assist them in content and language learning เป็นอันดับแรก มาดูรูปในที่ประชุมดีกว่าครับ    

     
     

           Professor Fredricka Stollerและ <p align="center">ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ </p> <p align="left">   <table border="4" style="width: 395px; height: 46px; background-color: #0066ff; border-width: 4px; border-color: #ff99ff"><tbody>

           

</tbody></table></span></p></span><p align="center">  บรรยากาศในที่ประชุม ลองทายว่าคนไหนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากจีน  </p><p>  <table border="4" style="width: 409px; height: 46px; background-color: #0066ff; border-width: 4px; border-color: #ff99ff"><tbody>

           

</tbody></table></span></p><p align="center"> บรรยากาศในที่ประชุม ลองทายว่าคนไหนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากจีนและปริญญาเอกจากเวียดนาม   </p>  <p><table border="4" style="width: 411px; height: 46px; background-color: #0066ff; border-width: 4px; border-color: #ff99ff"><tbody>

           

</tbody></table>  </span></span></p></span><p align="center">ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะและดร.สิรินทร ศรีโพธิ์   </p><p align="center"></p><p><table border="4" style="width: 410px; height: 46px; background-color: #0066ff; border-width: 4px; border-color: #ff99ff"><tbody>

           

</tbody></table> </span></p><p align="center">ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะมอบของขวัญให้วิทยากร        </p><p></p><p></p> <table border="4" style="width: 396px; height: 46px; background-color: #0066ff; border-width: 4px; border-color: #ff99ff"><tbody>

           

</tbody></table> <p align="center">  ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะมอบของขวัญให้คุณ Phanisara Yamthongkham ผู้ประสานงานงานจาก Embassy of the United States of America  </p></span><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="left"><table border="4" style="width: 401px; height: 46px; background-color: #0066ff; border-width: 4px; border-color: #ff99ff"><tbody>

           

</tbody></table></span></span></p><p align="center"></p><p align="center">ผู้เข้ารวมประชุมทั้งหมด </p><p align="center"></p><p align="left"> </p><p align="justify">  ขอบคุณข้อมูลจากProfessor Fredricka   Stoller การสนับสนุนจาก Thai-TESOL ,Regional English Language Office(RELO) และ U.S. Embassy  อยากถามว่าผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียการสอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆของประเทศไทยบ้างครับ</p><p align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p>            School Uniform            </p><p></p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">My thanks  to Professor Fredricka Stoller for your information

</p>