จากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่งขามในวันที่  16  มกราคม  ทีผ่านมา ได้มีการหารือกันในกลุ่มและพูดคุยกันหลายประเด็น สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลี้ยงปลานิลดำเพราะปลานิลดำมีการเจริญเติบโตได้ดีในกระแสน้ำที่ไหล และประกอบกับการศึกษาข้อมูลของสมาชิกกลุ่มหลายคนที่ได้เรียนรู้มาปลานิลดำให้โปรตีนสูงมีตลาดรองรับมาก  จากการสังเกตุของสมาชิกบางคนได้เรียนรู้ว่าสถานทีเลี้ยงปลาในปัจจุบันของกลุ่ม มีปลานิลอยู่เป็นจำนวนมากและมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจึงมีความเชื่อมั่นว่าการเลี้ยงปลานิลดำจะได้ผลมากกว่าปลาชนิดอื่น