ศรัทธา คือ ความเชื่อ หมายถึง เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม

         ศรัทธาใธรรม หมายถึง ความเชื่อมั่นในคุณของพระธรรม

        พระธรรม มีคุณต่อผู้ปฎิบัติ โดยย่อ 2 ประการ

  1. พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฎิบัติไปให้สู่ความชั่ว คือผู้ที่ปฎิบัติธรรมจะไม่ประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ลุ่มหลงมัวเมา ในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลาย

  2. พระธรรมเป็นสัจธรรมที่ให้ผลเที่ยงตรงแก่ผู้ปฎิบัติคือปฎิบัติธรรมอย่างไรก็จะได้ผลอย่างนั้น

        การแสดงความศรัทธาในธรรมปฎิบัตได้ดังนี้

  1. ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีหลักปฎิบัติ 5 ประการเรียกว่า หลักพหูสูตร5คือ 1.ฟังหรืออ่าน 2.จดจำ 3.ท่องจำ 4.คิดพิจารณา 5.ทำความเข้าใจให้ชัดเจน

  2. นำหลักธรรมไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดยปฎิบัติตามหลักธรรมสำคัญ 3 ประการ คือ1. ศีล 2.สมาธิ 3.ปัญญา