เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม  2549 ได้มีโอกาสเป็นกรรมการเรียกชื่อ บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน