... เช่นเดียวกับในภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นก็มีคำศัพท์ ที่มาจากลักษณะอาการ หรือความรู้สึกเช่นเดียวกัน

Maa maa ….(มา มา)…..งั้นๆ ธรรมดาๆ.... เช่น ....วันนี้เป็นไงบ้าง.... Maa maa..ก็งั้นๆ ไม่มีอะไร.....

Doki doki (โดะคิ โดะคิ)...หัวใจเต้นตุ้มๆต่อมๆ ....ใช้เวลาตื่นเต้น

Soro soro (โสะ โระ โสะ โระ) ….จวนๆ..ใกล้ๆ.... soro soro 40 sai…..จวนๆ จะ อายุ 40 แล้ว.....

Kasa kasa (คะสะ คะสะ)….หรือ... Gasa gasa (กะสะ กะสะ).....กรอบแกรบ......เป็นเสียงกรอบแกรบ เหมือนเสียงลมพัดใบไม้......

Giri giri (กิริ กิริ).....เกือบๆ จวนๆ เส้นยาแดงฝ่าแปด......เช่น... สอบได้คะแนนแบบ giri giri….เกือบตก.....

Deko boko (เดะ โคะ โบะ โคะ)....สูงๆ ต่ำๆ...ลุ่มๆ ดอนๆ.....เช่น ถนนแบบ deko boko .....ถนนขรุๆขระๆ ลุ่มๆ ดอนๆ..........

Pika pika (ปิคะ ปิคะ)....วิบๆวับๆ.....หมายถึง ลักษณะของแสงที่ส่อง หรือสะท้อน แบบ วิบๆ วับๆ

Zara zara (ซะระ ซะระ) .... แห้งๆ สากๆ กระด้างๆ หยาบๆ ....โห..ผิวเธอนี่ลูบไปแล้ว zara zara เลยนะ....ผิวแห้งที่ลูบแล้วสากๆมือ....  

....... คำในลักษณะเช่นนี้ ยังมีอีกมาก แต่วันนี้ เล่าเฉพาะที่ได้ยินบ่อยๆ ก่อนก็แล้วกันนะค่ะ....เยอะมากเดี๋ยวจะจำไม่ไหว......