ปีใหม่มาก็ 2 สัปดาห์แล้วเพิ่งได้เข้ามาอลังการเปลี่ยนใหม่ไฉไลยิ่งขึ้นกว่าเดิม ปีนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะทุกคนในประเทศไทยของเราโดยขออนุญาตยกปัจฉิมโอวาท

ของพระพุทธองค์ซึ่งทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิด นี้เป็นปัจฉิมโอวาทขององค์พระบรมศาสดา เมื่อเข้าสู่ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงเตือนสาวกทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

และในแง่ของความคิด

ความสุขความทุกข์อยู่ในที่เดียวกัน คือ อยู่ในสมองนี่เอง
ความสุขอยู่ที่ความคิด
ความทุกข์อยู่ที่ความคิด
อยู่ในที่เดียวกัน
ในโลกนี้ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยมีความทุกข์
และในโลกนี้ไม่เคยมีใครไม่เคยมีความสุข
ความสุข ความทุกข์ อยู่ในที่เดียวกัน
คือ อยู่ในความคิด

และขอให้คนทั้งหลายมีน้ำใจแก่กันและกัน
น้ำใจมีลักษณะเหมือนน้ำอยู่หลายลักษณะ
ชุ่มเย็น คือ มีความเย็นสบายเป็นปกติ
รวมตัว คือ มีความสามัคคีเป็นปกติ
ปรับตัวได้ คือ มีการเข้ากันได้เป็นปกติ
ไหลลงสู่แม่น้ำ คือ ไหลลงต่ำ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม

แต่จงระวังอำนาจซึ่งมีคนกล่าวไว้ว่าต้นไม้ผลดก เมื่อหมดผลนกก็จากจรคนมีอำนาจ เมื่อหมดอำนาจลง คนก็หนีหายอำนาจเป็นดาบ 2 คม คือให้คุณแก่ตนและผู้อื่น ให้โทษแก่ตนและผู้อื่นอำนาจมีมีดคล้ายกันคือไม่มีคุณและโทษในตนเอง มีเฉพาะผู้ใช้บุคคลผู้มีธรรมเป็นอำนาจ จักอยู่ค้ำฟ้าบุคคลผู้มีอธรรมเป็นอำนาจ จักล่มสลายคนมีอำนาจไม่เป็นธรรม อยู่ คนก็หนักใจ...จากไป คนก็โล่งอก

คนมีอำนาจที่เป็นธรรม เมื่ออยู่ก็ดีใจ จากก็เสียดาย ตายก็คิดถึง

จริงหรือเท็จไม่ทราบแต่เวลาอ่านหนังสือที่ไรจะเห็นว่ามีการเขียนบันทึกถึงความดีกับความเลวเสมอ