"การให้ทาน ทานให้เป็น

ทานไม่เป็น   ก็เป็นทุกข์

ทานอย่างไร  ทานให้เป็น

ทานให้เย็น    ให้ถึงนิพพาน"

                                   พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

                       จาก หนังสือบุญล้น...แต่ไม่เต็ม โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ