ติดต่อ

  ติดต่อ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

  พระผู้มีพระเมตตา ต่อปวงชนชาวไทย พระผู้มีน้ำพระทัยยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาวไทย พระเจ้าอยู่หัวของเรา  
 เศรษฐกิจพอเพียง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายยม นาคสุข

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และในปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งของพวกเราชาวไทย ที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธ.ค. พ.ศ. 2550 นี้ กระผมจึงขอเรียนเชิญชวนพวกเราชาวไทยทั้งหลาย ร่วมใจกันทำความดี ถวายแด่พระองค์ท่าน

ความดีที่ผมปราถนาทำเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน คือการขอมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประการหนึ่ง ด้วยการศึกษาวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประการต่อมา ด้วยการการทำบล็อกนี้ ทำขึ้นเพื่อ  เป็นการรวบรวม เรียบเรียง เขียนข้อความ บทความเกี่ยวกับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา  เพื่อชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เกษตรกรรมแต่เพียงอย่างเดียว

ประการสุดท้าย ด้วยการยึดมั่น และปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้แก่ นิสิต เจ้าหน้าที่พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่ว ๆ ไป เมื่อมีโอกาสมาถึงจะตั้งใจทำด้วยความรอบรู้และคุณธรรม

ข้อความในบล็อกนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเพื่อชี้ให้เห็นว่า แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องการทำไร่ทำนาแต่เพียงอย่างเดียว   

แต่สามารถใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับหลักธรรมในศาสนา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่าน ร่วมใจกันทำความดีถวายแด่ในหลวงของเรา ด้วยการช่วยกันศึกษาในเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยกันขับเคลื่อนและปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากตัวท่านคนรอบข้าง และแนะนำ สอน บอกต่อกันไป

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอขอบพระคุณ รวมทั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กระผม

คุณความดีที่คณาจารย์และท่านผู้อ่านได้กระทำ ขอให้บังเกิดผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงอำนวยพรให้ท่านจงเจริญด้วย ศีล สมาธิ สติปัญญา พบแต่ความสุข ความเจริญกว้าหน้า ตลอดไป 

สวัสดี 

ยม

ภาพคณะนักศึกษาวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา นิด้า ไปศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อ 24 เม.ย. 2550

ขอบคุณ ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะผู้บิรหารหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

น้ำเสีย

ภาพน้ำเสีย ได้รับการบำบัด โดยใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ  หนึ่งในโครงการพระราชดำริฯ

ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ

น้ำเสีย จ.เพรชบุรี ได้รับการบำบัดโดยใช้ธรรมชาติ บำบัดธรรมชาติ นี่คือหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของในหลวง ของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา นิด้า

 พวกเราล้วนภาคภูมิใจ กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงนำมาใช้ในการพัฒนา สิ่งแวดล้อม ที่ ต.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

  ดูงาน

แหลมผักเบี้ย

ดูงาน

นิด้า

แดดร้อน ๆ ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาดูงานครั้งนี้

  หลงทาง

ดูงาน ดูน้ำเสียได้รับการบำบัด น้ำดี สิ่งแวดล้อมดีขึ้น น่าทึ่งจนเกือบหลงทาง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 72202, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 45, Read: Click

ความเห็น (0)