การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

           เพื่อให้การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน การจัดการด้านองค์ความรู้นับเป็นภาระกิจหลักหนึ่งในสี่ของผู้บริหารเพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรในการมุ่งผลสัมฤทธิของภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จะทำให้เกิดบรรยาการและวัฒนธรรมของการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ        

        กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่

         1.     ชุมชนแนวปฏิบัติ(CoP ) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน ความรู้จากการทำงานจริง อาจจะผ่านการพูดคุยหรือบันทึกลงเทคโนโลยี่การสื่อสารก็ได้ เป็นการเชื่อมโยงสมาชิกที่แตกต่างเข้าด้วยกันด้วยกิจกรรมทางสังคม ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกลุ่มกิจกรรมนี้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา

         2.     ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้( Knowledge forum )  เฉพาะผู้สนใจในกิจกรรมเป็นเรื่องๆ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการจัดสัมนาอย่างสม่ำเสมอ

         3.       การจัดทีมงานข้ามสาย( Cross functional team ) เป็นการเสริมความรู้เฉพาะด้านแก่ผู้ปฏิบัติในทีมงานที่ต้องการความรู้พิเศษ

         4.     จัดระบบพี่เลี้ยง( Mentoring system ) เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญมากสู่ผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่าแบบตัวต่อตัว และพี่เลี้ยงมักเป็นแบบอย่างในหลายๆด้าน ทั้งความรู้ จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี

         5.     การหมุนเวียน( Job rotation ) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะของบุคลากรในหลายๆด้าน

         6.       การดูงานเครือข่าย เพื่อสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร

          7.     ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน( Peer assist) การพัฒนาองค์กรนั้นมีเครื่องมือที่หลากหลายหนทาง แต่หนึ่งในหนทางร้อยพันเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยก็คือ “Peer Assist” ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน การจัดการความรู้ก่อนลงมือทำกิจกรรม” (Learning Before Doing) เป็นการใช้ ทีมผู้ช่วยหรือ ทีมที่ปรึกษาจากภายนอกที่มาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการทำงานนั่นเอง เป็นการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อลดเวลาและลดพฤติกรรมทำผิดซ้ำซาก

                                                                   มีต่อ