เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (สมัยที่ 2/2549) และสัมมนาวิชาการเรื่อง "บัณฑิตศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2549 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           ช่วงหนึ่งของการสัมมนา มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "บัณฑิตศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่ง ผศ.ดร.คนึงนิจ ได้สรุปไว้ดังนี้


--------------------------------------------------------------------------------------- 

ทำไมต้อง 3 ห่วง = ต้องดูแลทั้ง 3 เรื่องพร้อม ๆ กัน

--------------------------------------------------------------------------------------- 

            ปล. เนื่องจากทาง ผศ.ดร.คนึงนิจ และ รศ.ดร.เพ็ญศิริ ต้องการให้บุคลากรภายในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคคลท่านอื่น ๆ รับทราบทั่วกัน จึงนำมาสรุปไว้ และดิฉันจึงขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อสรุปนี้ ให้ทุกท่านทราบค่ะ