ผ่านไปแล้ว3ข้อของคุณอำนวยฉบับปฏิบัติคือสัมพันธภาพ เชื่อในศักยภาพ และเป็นช่างยั่วยุ(กระตุ้น) ข้อที่4 คือ ช่างแยกและยุบ ฟังดู

เหมือคนเก็บขยะ เก็บมาแล้วก่อนส่งขายก็ต้องแยกและคัดกรองให้เป็นหมวดหมู่ นั่นกระดาษ นี่เหล็ก นั่นพลาสติก จึงจะได้ราคาดี  งานของคุณอำนวยคือข้อมูล การแยกแยะหรือเรียกให้เข้าหลักวิชาการคือ

การวิเคราะห์ หาไม่แล้วการสร้างสรรค์ใหม่ให้เกิดองค์ความรู้ที่เรียกว่าการสังเคราะห์จะเกิดได้ยาก กว่าจะมาเป็นขุม จากขุมเป็นแก่น คุณอำนวยหนีไม่ออกอยู่แล้ว เป็นหน้าที่เต็มๆ ที่จะชวนผู้ร่วมเวที่เรียนรู้ให้ร่วมกันยุบข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่เสียแรงที่เล่า ไม่เสียใจหาก

ถูกตัดออกเพราะซ้ำกับคนอื่น แต่ดีใจที่ได้ภาพใหม่เป็นของทุกคนร่วมกันเป็นการสร้างสรรค์ความรู้จากการปฏิบัติแบบสดๆอย่างแท้จริง