ผู้บริหารสูงสุด ที่พอใจอยู่กับผลงานที่เป็นอยู่ จะไม่เห็นความจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร     มองว่าผลงานที่เป็นอยู่ "แค่นี้ก็ดีแล้ว"     ย่อมไม่สนใจ KM     ไม่สนใจเครื่องมือใดๆ เพื่อการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

        ผู้บริหารเช่นนี้   เป็นผู้บริหารที่พอใจอยู่กับการรักษาสภาพเดิม (status quo)    ถ้าแสดงท่าทีสนับสนุนการทำ KM ก็เพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการทำ KM     เพียงเพื่อให้ได้ผ่านการประเมินของ กพร.    

วิจารณ์ พานิช
๔ มค. ๕๐