ผมเป็นคนหนึ่งในหลายๆ  คน  ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทางด้านสามัญ  อาจจะเนื่องมาจากพ่อแม่  ที่อยากจะให้บุตรของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวประจำใจ  ส่งให้ผมได้ไปเรียนในเรื่องของศาสนา  หลังจากจบ ป.4  เป็นเวลา  5  ปี  ด้วยความอยากรู้  อยากเรียน  อยากเหมือนเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่มีโอกาสได้ศึกษาด้านสามัญ  ประกอบกับท่านอาจารย์ที่สอนอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนั้น ซึ่งผมนับถือท่านมาก แต่ปัจจุบันนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านสามัญ ท่านได้แนะแนวทางการศึกษาด้านสามัญ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้  เริ่มด้วยการให้ได้เรียนพิมพ์ดีดภาษาไทยระบบสัมผัส เรียนภาษาอังกฤษจากชาวอเมริกัน(ซึ่งขณะนั้นผมยังไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย) จนสื่อความหมายกับชาวต่างชาติได้  พร้อมทั้งให้สมัครสอบเทียบ ป.7 ในสมัยนั้น  หลังจากนั้นได้เข้าเรียนในโรงเรียนผู้ใหญ่  ระดับ ม.3 (ระดับ 4 ) จนมีโอกาสได้สมัครสอบเข้าเรียนวิทยาลัยครู  ผมได้เรียนที่วิทยาลัยครูพระนคร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ) จบปก.ศ.ต้น  มีโอกาสสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  กทม.เมื่อปี พ.ศ.2519 ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  ต่อมาได้สมัครสอบวิชาชุดครู  พ.ม. และได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน ( ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา ) จบปริญญาตรี เอกชีววิทยา  โทพลศึกษา  ปัจจุบันจบการศึกษามหาบัณฑิต เอกการศึกษาผู้ใหญ่  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร  ขณะนี้กำลังศึกษา  ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เรื่องราวอาจจะยาวไปสักนิด  แต่จริงๆ  แล้ว  รายละเอียดมีมากกว่านี้  อยากจะฝากให้ท่านที่ได้เข้ามาอ่านสมุดบันทึกนี้ได้นำตัวอย่างการขาดโอกาสอย่างผมนี้  ไปแนะนำคนที่ขาดหรือพลาดโอกาส ได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิต  และใช้ช่วงเวลาที่ยังมีอยู่ศึกษา  เพื่ออนาคตของตนเองและชาติต่อไป