แนวคิดการบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัด : คนน้อยทำให้เหมือนคนมาก


ปัญหาการขาดบุคลากรในภาพรวมหรือบางส่วนงานอาจเกิดขึ้นได้กับองค์กร การจะสรรหาบรรจุบุคลากรเพิ่มให้เพียงพออาจจะต้องใช้เวลาหรือบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ยาก จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปให้ได้ภายใต้ภาวะข้อจำกัดดังกล่าว

ในประวัติศาสตร์เหตุการณ์สงครามเก้าทัพที่พม่าได้ยกกองทัพมาตีไทย โดยมีกองทัพหนึ่งยกมาตีเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลางเพิ่งถึงแก่กรรม คุณหญิงจันภริยากับคุณมุกน้องสาวได้เป็นผู้นำในการรบกับกองทัพพม่า โดยใช้กลอุบายให้กองทัพพม่าเห็นว่า มีกำลังพลที่เข้มแข็งและมีกำลังเสริมเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ จนที่สุดกองทัพพม่าไม่สามารถยึดเมืองได้และได้ถอยทัพกลับไป

การบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร ในสถานการณ์ “มีคนน้อยแต่ต้องทำให้ได้เสมือนมีคนมาก” จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ กลยุทธ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการปัจจัยทางการบริหารที่มีอยู่ โดยเฉพาะการทำให้ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจสามารถร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงการทำงาน โดยการทบทวนและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการทำงาน ยกเลิกหรือรวมงานที่ไม่จำเป็นหรือมีความซ้ำซ้อน วางระบบรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ เปลี่ยนงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

2. การทำงานอย่างมีแผน “การวางแผน” เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนบริหารจัดการที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนการทำงาน การจัดองค์กร การจัดคน การสั่งการ และการควบคุม รวมทั้ง การบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การจัดลำดับความสำคัญของงาน การเลือกทำงานให้ตรงตามภารกิจหรือทำงานให้ตรงเป้าให้มากที่สุด จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การทำงานแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ การทำให้งานและคน สามารถหมุนเวียนหรือสามารถทำแทนกันได้  โดยปรับปรุงระบบงานและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน โดยระบบการเรียนรู้ การสอนงาน การมีพี่เลี้ยง การมีคู่มือและคำแนะนำการปฏิบัติ   

5. การทำให้งานไม่ว่างคนและคนไม่ว่างงาน เพื่อให้การทำงานในภาวะจำกัดมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด หากมีกรณีบางช่วงเวลาที่บางงานอาจจะขาดคนทำงาน หรือในบางช่วงเวลาที่บางคนอาจจะว่างงาน อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยการพิจารณามอบหมายงานให้กับบุคลากรเหล่านั้นได้ทำงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

6. การทำหนึ่งให้ได้สอง งานบางอย่างสามารถทำพร้อมกันหรือทำไปด้วยกันได้ หรือบางงานทำแล้วได้ประโยชน์หลายอย่าง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการระบบงานและการมอบหมายงานให้เหมาะสม เพื่อทำให้การทำงานเหล่านั้นสามารถประสานสอดคล้องต่อไปให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

7. การสร้างทีมประสิทธิภาพ การสร้างทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในลักษณะทีมสหวิชาชีพ หรือทีมเฉพาะกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการการช่วยเหลือหรือมอบหมายให้ทำงานที่ต้องการตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การทำงานด้วยเครือข่าย งานบางอย่างอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นหรือต้องร่วมทำกับองค์กรอื่น ในลักษณะที่ต้องทำร่วมกันหรือแบ่งความรับผิดชอบกันทำ จึงจำเป็นต้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถได้ประโยชน์ร่วมกัน  

9. การรู้จักออมกำลังและทวีกำลัง การจะบรรลุภารกิจบางประการอย่างมีประสิทธิผลบางครั้งจำเป็นต้องอาศัยการจัดสรรกำลังที่มีอยู่อย่างเหมาะสม จึงต้องมีการผ่อนกำลังและเพิ่มเติมกำลัง เพื่อให้สามารถใช้กำลังคนในยามจำเป็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีช่วยเสริมประสิทธิภาพหรือทดแทนการใช้กำลังคน  

10. การสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานให้เต็มศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้บุคลากรมีความต้องการทำงานเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ การทำงานพิเศษ การทำงานนอกเวลาและนอกสถานที่ รวมทั้ง การเพิ่มงานในความรับผิดชอบสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตในหน้าที่การงาน

 

                             ----------------------------------------

 

 

 

 

อ้างอิง

 สมยศ นาวีการ. (2538). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร. 

https://dspace.bru.ac.th

http://ea.grad.ssru.ac.th 

https//mgtsci.stou.ac.th

https://www.prosofthrmi.com 

หมายเลขบันทึก: 718362เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2024 13:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2024 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท