การประเมินตามสภาพจริง (2)

การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาให้เข้ากับชีวิตจริงและสภาพแวดล้อมที่เป็นบริบท
เมื่อบันทึกตอนที่ 1 ครูอ้อยได้กล่าวถึง  แนวคิดและความหมายการประเมินตามสภาพจริง  ในบันทึกชื่อ  การประเมินตามสภาพจริง
ในบันทึกนี้เป็นตอน 2 ที่ครูอ้อยจะกล่าวถึง  กรอบแนวคิดในการประเมินตามสภาพจริง  ที่จะนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง  อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ  ทุกท่านควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1.  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ทำให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ได้ในชีวิตจริง  ได้ดีกว่า  การนำความรู้จากการเรียนเฉพาะเนื้อหาความรู้ทั่วไป  ไปใช้
2.  การเปิดโอกาสให้ได้คิดงานเอง  และปฏิบัติตามความคิดของตน  ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด  และลงมือปฏิบัติอย่างมีความหมาย  จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เสร็จ  เพื่อจะได้เห็นผลของความคิดและการปฏิบัติของตน
3.  การกำหนดปัญหาที่ท้าทาย  ยั่วยุ  และเป็นไปได้ในชีวิตจริง  นอกจากจะมีความหมายต่อผู้เรียนแล้ว  ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด  อยากทดลอง  และลงมือปฏิบัติ  ทั้งยังเกิดความคิด  และความต้องการที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
4.  การเน้นให้ผู้เรียนคิด  และปฏิบัติ  โดยอาศัยแนวทางการชี้นำตนเอง ( Self - Directed Approach)  เป็นแนวคิดของวิธีการที่เน้นการลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง  มุ่งให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง  คิดวางแผนด้วยวิธีของตน  ปฏิบัติในสิ่งที่ตนชอบ  ดังนั้น  การกำหนดภาระงานให้ปฏิบัตินั้น  ไม่ควรเป็นภาระงานที่ต้องทำตามคำสั่งเท่านั้น  แต่ควรเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีอิสระ  ในการคิด อันจะนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์ต่อไป

 

ทั้งหมดที่   ครูอ้อยได้กล่าวไป4 ข้อนี้  เป้นเพียงกรอบแนวคิดในการประเมินตามสภาพจริง  ที่ท่านผู้อ่านและครูผู้สอนทุกท่านควรคำนึงถึง  ในบันทึกต่อไป  ครูอ้อย  จะกล่าวถึง  แนวคิดที่ผู้สอนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ชัดเจน  ก่อนนำไปใช้ในการประเมินในชั้นเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 71799, เขียน: 10 Jan 2007 @ 00:10 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)