เชื่อว่าคำถามนี้... ติดตามผู้เขียนมาตลอดตั้งแต่จำความได้ เพียงแต่ผู้เขียนยังไม่มีกรอบความคิดชัดเจนเท่านั้น...เพราะไม่ว่าทำอะไรก็รู้สึกว่ามิใช่สิ่งที่ใจปรารถนา จนกระทั้งบวชครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๒๗ อายุ ๒๑) ผู้เขียนพบข้อความในวัดว่า "คนเราเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายไป...." (ดูใน ความจริงแห่งชีวิต ) ก็มีความรู้สึกว่าตรงกับใจ ....เมื่อลาสิกขาไปใจก็ข้องอยู่กับเรื่องนี้ ปีต่อมาผู้เขียนก็บวชครั้งที่สอง (พ.ศ. ๒๕๒๘ อายุ ๒๒) และอยู่มากระทั้งปัจจุบัน...

สูเจ้าปรารถนาสิ่งใดในชีวิต ? เป็นคำถามที่ผู้เขียนถามใจตัวเอง หลังจากบวชได้ ๒-๓ พรรษา ...และคืนหนึ่งผู้เขียนก็ตอบคำถามได้ว่า ความปรารถนาเป็นสภาวธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย และจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่จะเข้ามาเกื้อหนุนหรือบั่นทอน...หลังจากนั้น คำถามนี้ก็ได้หายไปจากคลองความคิด แต่จะเกิดขึ้นในบางครั้ง เมื่อจิตใจสับสนวุ่นวาย ...ทำนองนี้

ผู้เขียนเรียนหนังสือมาตลอดชีวิต ผ่านโลกมาหลากหลายตามอายุ แต่มาพบคำตอบจริงๆ ในคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ยากอะไร เมื่อประมาณสิบปีมานี้ เอง ซึ่งผู้เขียนก็จำได้ เพียงแต่เมื่อก่อน ไม่ได้เข้าไปขบคิดหรือเพ่งพินิจเท่านั้น...

พระพุทธเจ้าสอนว่า คนทั่วไปในโลกนี้ มีความปรารถนาไม่แตกต่างกัน ๔ ประการ คือ

๑. ลาภะ คือ อยากได้ทรัพย์สมบัติพัสถานต่างๆ หรืออยากร่ำอยากรวยนั่นเอง รวมความว่า ลาภะ

๒. ยศ คือ อยากมีเกียรติ มีชื่อเสียง มีตำแหน่ง ต้องการให้สังคมยอมรับ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญ นับหน้าถือตา ซึ่งรวมความว่า ยศ

๓. อายุ คือ ต้องการมีชีวิตยืนยาว มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ รวมความว่า อายุ

๔. สวรรค์ คือ ต้องการไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า ตามเค้าว่ามีความสมบูรณ์พูนสุขกว่าโลกมนุษย์มากมายนัก...อะไรทำนองนี้

(แม้ว่า พระพุทธเจ้ายังตรัสเรื่องนี้ไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังทันสมัยอยู่ และความต้องการของคนในยุคสมัยนี้ ก็คงจะไม่พ้นจาก ๔ ประการนี้)

พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า ความปรารถนาเหล่านี้ให้ถึงพร้อม สมบูรณ์ ครบถ้วนได้ยากยิ่งนัก นั่นคือ ชีวิตตามความเป็นจริง คนเราจะมีข้อบกพร่องในสิ่งเหล่านี้เสมอ.........