QA วันละดัชนี : 5.แผนดำเนินงาน (2)

บอย สหเวช

   
    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ผมได้นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของสำนักงาน และได้ใช้ชื่อว่า  Baby Research  : 287 วัน ซึ่งมีแผนในการดำเนินงาน ตามตารางด้านล่างนี้ครับ  แผนดังกล่าวได้แจกให้กับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการทุกคนรับทราบ ณ วันนี้มีการดำเนินการตามแผนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากตัวเลข 287 วัน

      ก่อนที่จะมีการนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยสถาบัน ผมได้มีการพูดคุยกับน้อง ๆ ในสำนักงานก่อน ถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้ทุกคนสนใจในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งเดิมวางไว้เพียง 1 งาน 1 เรื่อง

แผนดำเนินงาน   ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค
1.นำเสนอ
ยุทธศาสตร์ด้านวิจัย
ของสำนักงาน
                   
2.จัดกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน
ด้านวิจัยสถาบัน
                   
3.แต่งตั้งคณะ
ที่ปรึกษางานวิจัย
สถาบัน
                   
4.รายงานความ
ก้าวหน้าในกรอบ
งานวิจัยสถาบัน
                   
5.วิพากษ์โครงร่าง
งานวิจัย (ครั้งที่ 1)
                   
6.วิพากษ์โครงร่าง
งานวิจัย (ครั้งที่ 2)
                   
7.ดำเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 
                   
8. รายงานความ
ก้าวหน้า ครังที่ 1
                   
9. ดำเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย
                   
10.นำเสนองาน
วิจัยสถาบัน
                   
11. ส่งรูปเล่ม                    

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                             9 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#ดัชนีที่1.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 71742, เขียน: 09 Jan 2007 @ 17:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)