งานปีใหม่ของคณะสหเวชศาสตร์ (งานแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์) ปีนี้ นอกจากจะมีการแข่งขันกีฬา การแสดงของคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่แล้ว สิ่งสำคัญในงานคือ การมอบรางวัลยกย่องสำหรับบุคลากรดีเด่นของคณะ

      ปีนี้รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะฯ ประจำปีนี้ เป็นของคุณสมรถ จันดี ครับ สิ่งที่พิเศษกว่าทุกปีนอกจากจะมีการมอบรางวัลพิเศษจากท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) แล้ว ยังมี การมอบเสื้อสามารถ NUKM ให้กับคุณสมรถ ด้วย 

 

                           ท่านคณบดี และคุณสมรถ จันดี


       ขอขอบคุณหน่วยประกันคุณภาพ ที่ได้มอบเสื้อสามารถ NUKM ให้กับบุคลากรดีเด่นของคณะสหเวชศาสตร์ครับ

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                         9 ม.ค. 50